O projekcie

Na przestrzeni ostatnich kilku lat daje się zauważyć pobudzenie procesów adaptacji dawnych obiektów przemysłowych do pełnienia nowych funkcji, w tym znaczna część programów rewitalizacji kładzie nacisk na wprowadzenie różnego typu funkcji kulturalnych – teatry, galerie, działania artystyczne i edukacyjne skierowane do różnych grup wiekowych. Oferta kulturalna i artystyczna tych miejsc cieszy się dużym zainteresowaniem, ogólnokrajowe media odnotowują ten fakt jako coraz bardziej istotne zjawisko w obszarze kultury, a strategiczne niegdyś dla polskiego przemysłu zakłady stają się dziś istotnym elementem współczesnego krajobrazu – pełniąc całkowicie odmienne funkcje. Wziąwszy pod uwagę liczbę niezwykle interesujących obiektów poprzemysłowych w Polsce, często cennych zabytków architektury, oferujących niestandardowe otoczenie realizacji programów kulturalnych, należy podkreślić wciąż niewystarczające – w porównaniu z przykładami światowymi – działania animujące przestrzenie postindustrialne w kraju. Jednym z celów projektu "Dziedzictwo postindustrialne i jego kulturotwórcza rola" 2. edycja jest popularyzacja idei wprowadzenia działań artystycznych i kulturalnych w obiektach postindustrialnych oraz zwrócenie uwagi kadr kultury, organizacji pozarządowych, ale też sektora prywatnego na możliwości wykorzystania zasobów poprzemysłowych do celów kulturalnych. Celem dodatkowym projektu jest podjęcie próby wypracowania optymalnych rozwiązań w zarządzaniu zasobami poprzemysłowymi pod kątem ich adaptacji na cele kulturalne.

Zaprezentowane adaptacje obiektów poprzemysłowych do nowych funkcji to wybrane exempla z terenu całego kraju, które w nadziei organizatorów projektu posłużą zainicjowaniu kolejnych działań kulturalnych w otoczeniu postindustrialnym.

Autorzy: Michał Krasucki, Piotr Ługowski

Fundacja Hereditas